Qualy ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Qualy ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร Qualy ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Qualy ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ “Design Concept ได้มาอย่างไร? การสร้างแนวคิดรวบยอดในการออกแบบผลิตภัณฑ์” ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ
Qualy ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ “Design Concept ได้มาอย่างไร? การสร้างแนวคิดรวบยอดในการออกแบบผลิตภัณฑ์” ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ Qualy ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ “Design Co...
QUALY design team ขึ้นรับรางวัล Design Excellence Awards 2016 (Demark) จากผลงาน ELE / BEAR TAPE DISPENSER
QUALY design team ขึ้นรับรางวัล Design Excellence Awards 2016 (Demark) จากผลงาน ELE / BEAR TAPE DISPENSER QUALY design team won the Design Excellence Awards 2016 (Demark) from the ELE / BEAR TAPE DISPENSER.
Qualy ได้รับรางวัล Silver Award ในการประกวด 2nd ASEAN Plastics Awards 2016
Qualy ได้รับรางวัล Silver Award ในการประกวด 2nd ASEAN Plastics Awards 2016 ผลิตภัณฑ์ Block Bin ได้รับรางวัล Silver Awards จากการประกวด The 2nd ASEAN Plastics Awards 2016
Mr. Elmar Bouma และคุณพันทิพา สุทธปัญญา ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบริษัทนิว อาไรวา จำกัด สำนักงานใหญ
Mr. Elmar Bouma และคุณพันทิพา สุทธปัญญา ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบริษัทนิว อาไรวา จำกัด สำนักงานใหญ Mr. Elmar Bouma และคุณพันทิพา สุทธปัญญา ผู้แทนจากสถานเอกอ...
คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ได้รับเชิญบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "Success case การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประตูสู่ความสำเร็จ"
คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ได้รับเชิญบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "Success case การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประตูสู่ความสำเร็จ" เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ Design director & Co-founder ของแบร...
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย "Success Case: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประตูสู่ความสำเร็จ" โดยคุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ในงาน Thailand Industry 28 ก.ค. นี้
ขอเชิญร่วมฟังการบรรยาย "Success Case: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประตูสู่ความสำเร็จ" โดยคุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ในงาน Thailand Industry 28 ก.ค. นี้
คุณทศพล ศุภเมธีกูลวัฒน์ ได้รับเชิญร่วมเสวนาในหัวข้อ “Spring up your network to the world (III) “Go Global ด้วยนวัตกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์”
คุณทศพล ศุภเมธีกูลวัฒน์ ได้รับเชิญร่วมเสวนาในหัวข้อ “Spring up your network to the world (III) “Go Global ด้วยนวัตกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์”