Qualy ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ ให้แก่คณะนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เมื่อวันที่ 31 มกราคม ที่ผ่านมา คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ Design director & Co-founder ของแบรนด์ Qualy ได้รับเชิญบรรยายพิเศษในหัวข้อ "From award winning Product Design Brand to successful global market" ให้แก่คณะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Qualy ขอขอบคุณ คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ให้เกียรติเชิญ Qualy เข้าร่วมแบ่งปันประสบการณ์ดีๆในครั้งนี้