คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย ณ งานสัมมนาความรู้การออกแบบของอุตสาหกรรม ภายใต้งาน Industrial design week 2017
สืบเนื่องจาก สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ได้จัดกิจกรรม Industrial design week 2017 ณ ศูนย์Thai Industrial design Center โดยคุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ได้รับเกีรยติเชิญจากสถาบันพลาสติก ให้เป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย ณ งานสัมมนาความรู้การออกแบบของอุตสาหกรรม ในหัวข้อเรื่อง “การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า” เมื่อวันที่ 2 มีนาคมที่ผ่านมา โดยภายในงานมีผู้สนใจเข้าร่วมฟังสัมนาเป็นจำนวนมาก

Qualy ขอขอบคุณ สถาบันพลาสติก ที่ให้เกียรติเชิญเข้าร่วมในงานสัมมนาครั้งนี้ และหวังว่าจะสามารถให้แรงบันดาลใจหรือกระตุ้นความคิดแก่ผู้ที่เข้าร่วมสัมนาได้มากยิ่งขึ้น