คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นด้านการออกแบบ ณ จังหวัดลำพูน เนื่องด้วย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กำหนดจัดการสัมนากลุ่มย่อย (Focus Group) ในหัวข้อ "การพัฒนาสินค้าเชิงสร้างสรรค์เพื่อกลุ่มนักท่องเที่ยว" โดยคุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นด้านการออกแบบ (Design Counseling) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมและการออกแบบ (IDEA House) เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ จังหวัดลำพูน ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

Qualy ขอขอบคุณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ที่ให้เกียรติเชิญสำหรับงานกิจกรรมในครั้งนี้ และหวังว่าจะสามารถให้แรงบันดาลใจหรือกระตุ้นความคิดแก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้มากยิ่งขึ้น