นักศึกษาภาควิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.กรุงเทพ ชั้นปีที่ 2 เข้าเยี่ยมชมโรงงาน Qualy
เป็นประจำทุกปีที่ Qualy ได้มีความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในการให้ความรู้ด้านการออกแบบและการผลิตพลาสติกแก่นักศึกษา และในวันที่ 12 มีนาคม ที่ผ่านมา Qualy ได้ต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าเยี่ยมชมโรงงาน ณ จังหวัดอยุธยา เพื่อเยี่ยมชมการทำงานของบริษัท และเรียนรู้กระบวนการผลิตสินค้าด้วยวัสดุพลาสติก ภายใต้วิชา Product design โดยครั้งนี้มีคุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ดำเนินการบรรยายและแนะนำการทำงานของโรงงานในแผนกต่างๆให้น้องๆได้เรียนรู้และเห็นตัวอย่างจากของจริง

Qualy หวังว่าการทัศนศึกษาในครั้งนี้จะมีประโยชน์แก่น้องๆ นักศึกษาภาควิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.กรุงเทพ ชั้นปีที่ 2 ไม่มากก็น้อยนะคะ