Qualy ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษเพื่อแบ่งปันประสบการณ์การทำงาน
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคมที่ผ่านมา คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษเพื่อแบ่งปันประสบการณ์การทำงานในหัวข้อ “เล่าสู่กันฟัง ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจและการตลาด (Best Practice& Success Case) “ ให้แก่ผู้ประกอบการ 30 ราย ภายใต้โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานทางทุนวัฒนธรรมและภูมิปัญญาให้มีอัตลักษณ์ที่โดเด่น (ภาคกลางและภาคใต้) จัดโดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Qualy ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยศิลปากรสำหรับโอกาสในครั้งนี้และหวังว่าประสบการณืของเราจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านไม่มากก็น้อยค่ะ