สสวท. สัมภาษณ์คุณธีรชัย เกี่ยวกับประสบการณ์ในการใช้แนวคิดเชิงออกแบบ
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา Qualy ได้รับเกียรติจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสต์และเทคโนโลยี (สสวท.) ให้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทำสื่อวิดีทัศน์เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ในการใช้แนวคิดเชิงออกแบบเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงผู้ใช้ ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรอบรมครูผู้สอนวิชาวิทยาการคำนวณและการออกแบบและเทคโนโลยีแบบออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ให้กับบุคลากรทางการศึกษาต่อไป

Qualy ขอขอบคุณ สสวท. เป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการศึกษาให้แก่บุคลากรต่างๆ และเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าประสบการณ์ของเราจะพอเป็นประโยชน์ให้แก่เด็กๆที่เป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไปไม่มากก็น้อยค่ะ