Qualy ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรพิเศษให้แก่ภาควิชาการออกแบบ มหาวิทยาลัยเพาะช่าง
เพื่อที่จะก้าวไปเป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีในอนาคต การเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงจะเป็นเสมือนทางลัดให้นักออกแบบรุ่นใหม่ค้นพบความชื่นชอบ ความถนัด และประสบความสำเร็จได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

Qualy ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความรู้ที่เราได้สั่งสมมาจากประสบการณ์จริงในการสร้างแบรนด์ รวมทั้งแนวความคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ห่วงใยสิ่งแวดล้อมมากขึ้นให้แก่น้องๆนักศึกษา และผู้สนใจในการสัมมนา แนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์และการสร้างแบรนด์ ซึ่งจัดโดยภาควิชาการออกแบบ มหาวิทยาลัยเพาะช่าง เมื่อวันที่ 18 กันยายน ที่ผ่านมา

ในครั้งนี้นอกจากเราจะได้มีโอกาสทำความรู้จักกับว่าที่นักออกแบบแล้ว เรายังมีโอกาสได้ปลูกฝังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้แก่น้องๆ เพื่อที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรและเคารพสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในอนาคตต่อไปค่ะ