Qualy ได้รับเชิญไปบรรยายให้แก่ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสภาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เมื่อวันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา Qualy ได้รับเกียรติเชิญเป็นวิทยากรพิเศษในโครงการฝึกอบรมการใช้วัสดุพลาสติกกับงานออกแบบให้แก่ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Qualy ขอขอบคุณคณะอาจารย์และทางมหาวิทยาลัยสำหรับโอกาสในครั้งนี้ และหวังว่าจะสามารถสร้างนักออกแบบรุ่นใหม่ที่เข้าใจเรื่องพลาสติกพร้อมมีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมได้ต่อไปค่ะ