นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ชั้นปีที่ 1 และ 4 เยี่ยมชมบริษัท
เมื่อวันที่ 27 กันยายนที่ผ่านมา Qualy ได้มีโอกาสต้อนรับนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 1 และ 4 เพื่อเยียมชมการทำงานของบริษัท และรับฟังการบรรยายเรื่องความสำคัญของการออกแบบผลิตภัณฑ์

Qualy ขอขอบคุณคณะสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นอย่างสูงสำคัญโอกาสในการได้พบปะและแลกเปลี่ยนความรู้กับว่าที่นักออกแบบในครั้งนี้ค่ะ