Qualy มีโอกาสได้ต้อนรับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ส่วนต่าง ๆ จากบริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมบริษัท
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายนที่ผ่านมา บริษัทนิว อาไรวา จำกัด ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้บริหาร นำโดยคุณนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และคุณวนิดา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายพาณิชยกิจและการตลาด บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) คุณพงษ์ศักดิ์ วัฒนการุณวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายขายปิโตรเคมี และคุณสุวรรณี ชุรินทรพรรณ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดปิโตรเคมี พร้อมเจ้าหน้าที่ในสายงานต่างๆทั้งด้าน R&D หรือ CSR เป็นต้น เข้าเยี่ยมชมบริษัท นิว อาไรวา จำกัด ผู้ผลิตแบรนด์ Qualy และร่วมหารือถึงแนวทางการทำงานที่อาจสร้างโอกาสความร่วมมือใหม่ ๆ ได้ในอนาคต

ในครั้งนี้คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบ และคุณทศพล ศุภเมธีกูลวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายตลาด ตัวแทนของบริษัทได้แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ รวมทั้งนำเสนอแนวความคิดในการสร้างแบรนด์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนแบบ Qualy รวมทั้งประสบการณ์การสร้างสรรค์และผลิตผลิตภัณฑ์จากวัสดุรีไซเคิลซึ่งเป็นแนวทางที่ไออาร์พีซี ให้ความสำคัญเช่นกัน

นับเป็นโอกาสอันดีที่ Qualy ได้มีโอกาสต้อนรับและแนะนำแบรนด์ให้แก่คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้รู้จักมากยิ่งขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะยังคงได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีเหมือนอย่างที่เคยเป็นมา และมีโอกาสสร้างความร่วมมืออื่น ๆ เพิ่มมากขึ้นในด้านการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยความคิดสร้างสรรค์ค่ะ