Qualy ได้รับเชิญร่วมเสวนา "การจัดการขยะพลาสติกภายในโรงงาน และความรับผิดชอบต่อสังคม"
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบบริษัทนิว อาไรวา จำกัด แบรนด์ Qualy ได้เกียรติรับเชิญเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ "การจัดการขยะพลาสติกภายในโรงงาน และความรับผิดชอบต่อสังคม" ร่วมกับ คุณนพดล ปิ่นสุภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไออาร์พีซี ดร.ขวัญฤดี โชติชนาทวีวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์สิ่งแวดล้อม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) บริษัท ทีมพลาส เคมีคอล จำกัด ในงาน Collaboration to Eco Solution โดย บมจ.ไออาร์พีซี