Qualy ร่วมประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนสังคมสู่ Zero Plastic Waste
ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562