The interview of Mr. Teerachai Suppameteekulwat in the Plastic Foresight magazine volume 18 by Plastics I...
Qualy กำลังตามหากราฟฟิคดีไซน์เนอร์ (Graphic Designer) 1 ตำแหน่ง (พนักงานประจำ)
Qualy ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในกรณีศึกษาเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่...
Qualy ได้รับเชิญเพื่อให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนไทเขิน เพื่อพัฒนาสินค้าเครื่องเขิน ณ จังหวัดเ...
Qualy ขอขอบคุณบริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด สำหรับรางวัล Thailand Plastics Awards 2015 และงานเลี้ยงแส...
Qualy ได้รับเลือกจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพื่อจัดทำวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการธุรกิจส่งออ...
บทสัมภาษณ์คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ในนิตยสาร SME Plus ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2558
บทสัทภาษณ์คุณทศพล ศุภเมธีกูลวัฒน์ ในนิตยสาร Expression ฉบับเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2558
Qualy ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ “Innovation and Inspiration" แก่สำนักงานกองทุนสนับสนุ...
บทสัมภาษณ์ Qualy เกี่ยวกับผลงานที่ได้รับ Supreme Award จาก Thailand Plastic Awards 2015
Qualy ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ “กระบวนการความคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย...
Qualy ได้รับรางวัล Thailand Plastic Awards 2015 จำนวน 3 รางวัล และรางวัลสูงสุด Supreme Awards จากการคัดเล...
Qualy ได้รับเกียรติจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนำคณะนักข่าวต่างประเทศเข้าเยี่ยมชมโรงงาน
QUALY design team ขึ้นรับรางวัล Design Excellence Awards 2015 (Demark) จากผลงาน Watchdog, Night owl และ B...
Qualy in Big+Bih 2015
คุณทศพล ศุภเมธีกูลวัฒน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “แนวทางการผลิตผลิตภัณฑ์นวั...
คุณทศพล ศุภเมธีกูลวัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท นิว อาไรวา จำกัด ได้รับรางวัล Outstanding Management MUIC ...
คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ได้รับเชิญเป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อให้แรงบันดาลใจแก่นักเรียนระดับมัธยมใ...
ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เพิ่มมูลค่าธุรกิจด้วยผลิตภัณฑ์นวัตกรรม” โดยคุณทศพล ศุภเมธีกูลวัฒน์
QUALY ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ในงานสัมมนา “ดีไซน์และการตลาดในเชิงสร้างสรรค์” แก่ผู้ประกอบการ SMEs ...