QUALY design team ขึ้นรับรางวัล Design Excellence Awards 2016 (Demark) จากผลงาน ELE / BEAR TAPE DISPENSER
Qualy ได้รับรางวัล Silver Award ในการประกวด 2nd ASEAN Plastics Awards 2016
Mr. Elmar Bouma และคุณพันทิพา สุทธปัญญา ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย ให้เกียรติเ...
คุณทศพล ศุภเมธีกูลวัฒน์ ได้รับการสัมภาษณ์ ในหัวข้อ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมกับกรมฯและการประสบความสำ...
คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ได้รับเชิญเข้าร่วมงานเสวนา ในหัวข้อ "Think Smart Move Fast Beyond AEC : คิ...