คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นด้านการออกแบบ ณ จังหวัดลำพูน
Qualy ให้สัมภาษณ์ในกิจกรรม Talk Show On Stage ภายในงาน Tmark festival' 17 ณ ห้างสรรพสินค้าEmquartier
คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นด้านการออกแบบ ณ จังหวัดเชียงใหม่
คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การสร้างผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ (...
Qualy is now exhibit in Slow Hand Design Exhibition in Milan.
ชีวิตยุคนี้ อยู่ดีด้วยนวัตกรรมวัสดุ
คุณทศพลเข้ารับเข็มพระราชทานจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ในฐานะ Outstanding Management Reci...
Qualy ได้ร่วมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าต้นแบบของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว
คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ออกแบบให้โดนใจ ในยุค 4.0”
Qualy ขอต้อนรับคณะนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าเยี่ยมชมโรงงานQualy ที่จังหวั...
Qualy ได้ร่วมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ในโครงการ "หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์" (Creative In...
Mr. Teerachai Suppameteekulwat was invited to be a guess speaker for the seminar "A DEcade of DEmark...
คุณทศพล ศุภเมธีกูลวัฒน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย ให้แก่นักศึกษา Bachelor-Master Degree 5 years Pr...
คุณทศพล ศุภเมธีกูลวัฒน์ ได้ร่วมการบันทึกเทปสัมภาษณ์ ช่วง Business Innovation ในรายการ New @ 7 am โดยสามาร...
คุณธีรชัย ศุภเมธีกูลวัฒน์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย ณ งานสัมมนาความรู้การออกแบบของอุตสาหกรรม ภายใต...
The Department of Intellectual Property and World Intellectual Property Organization (WIPO) team visit Qu...
Qualy was invited to be a guess speaker under the topic "Design products to compete in the world mar...
Qualy was invited to be a special lecturer to share their experience to student from School of Business A...
Qualy ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ ให้แก่คณะนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโน...
Qualy ได้รับเกียรติจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เข้าร่วมถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา Thailand Trust Mark